Regulamin bezpłatnego newslettera

1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez firmę Termika, zwaną dalej Usługodawcą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez:

Termika Grala, Wojciechowski Sp. J.
ul. Obozowa 48-52
62-800 Kalisz
KRS: 0000070044
NIP: 618-004-35-10
REGON: 250074223

3. Dane kontaktowe:

ul. Obozowa 48-52, 62-800 Kalisz, Wielkopolska, tel: +48 609 800 020

e-mail: termika@termika-kalisz.pl , adres strony: www.termika-kalisz.pl

4. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu zainteresowanej osoby, która dokonała subskrypcji newslettera – zwaną dalej Usługobiorcą – o promocjach, wydarzeniach oraz nowościach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Usługodawcę treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego (e-mail).

5. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz aktywna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.termika-kalisz.pl :

§1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Usługobiorcy w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

§2. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),

§3. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

§4. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „koperty”

7. Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.

8. Usługobiorca ma bezpłatne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

9. Usługobiorca ma bezpłatne prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania tych danych osobowych. 

10. Usługobiorca w każdym momencie ma prawo, bez podawania przyczyny i bez generowania po jego stronie kosztów, do rezygnacji z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, kontaktując się bezpośrednio z firmą Termika.  

11. Usunięcie konta pocztowego Usługobiorcy z bazy adresowej  zostaje potwierdzona odpowiednim komunikatem.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia subskrypcji Usługobiorcy, który naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych usługobiorców albo dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

13. Subskrypcja newslettera za pośrednictwem strony internetowej www.termika-kalisz.pl powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy (adresu e-mail) do bazy adresowej newslettera. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Usługobiorcy newsletterów. 

14. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest

Termika Grala, Wojciechowski Sp. J.
ul. Obozowa 48-52
62-800 Kalisz
KRS: 0000070044
NIP: 618-004-35-10
REGON: 250074223

15. Usługodawca przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

16. Dane osobowe Usługobiorcy, w postaci adresu e-mail, przetwarzane są wyłącznie w celu okresowego wysyłania wybranych przez Usługodawcę informacji, w postaci newslettera, o promocjach, wydarzeniach oraz nowościach

17. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila.

tel: +48 609 800 020, e-mail: termika@termika-kalisz.pl

18. Zgłoszenie reklamacji, w szczególności, powinno zawierać: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji do usługi Newsletter oraz ewentualny adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Usługobiorca życzy sobie otrzymać ją na inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji do usługi Newsletter. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Usługodawca zwróci się do Usługobiorcy o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

19. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie umieszczona przez Usługodawcę na stronie głównej serwisu internetowego firmy Termika. Informacja zawierać będzie zestawienie zmian Regulaminu i widnieć będzie na stronie głównej serwisu internetowego przez okres, co najmniej 14 dni. Usługobiorca zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej planowane zestawienie zmian Regulaminu.

20. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o planowanych zmianach Usługobiorcę. W razie, gdy Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o planowanej zmianie Regulaminu.